نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-32

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده


2. بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-27

نجادعلی الماسی؛ بهنام حبیبی