نویسنده = ابراهیم رهبری
تعداد مقالات: 3
1. نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 373-394

10.22059/jolt.2019.255832.1006544

ابراهیم رهبری؛ فاطمه یزدان‌دوست


2. تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-46

10.22059/jolt.2016.59405

ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک


3. تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-156

10.22059/jolt.2012.35176

ابراهیم رهبری؛ نجمه کاظمی آهوئی