نویسنده = ����������������� ���������������������� ���������������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت‌ها تا کاستی‌ها

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 477-499

10.22059/jolt.2020.304121.1006863

محمد صادقی؛ سید علی‌رضا موسوی؛ علی‌رضا رجب‌زادة اصطهباناتی