کلیدواژه‌ها = دیوان بین المللی دادگستری
تعداد مقالات: 2
1. نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382

دکتر محمود جلالی


2. اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382

دکترسیرالله مرادی نوده