تعداد مقالات: 304

1. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

10.22059/jolt.2014.52493

عهدیه السادات افضلی حسینی؛ محمدرضا امیرمحمدی؛ ایوب احمد پور گهرت


2. عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-31

10.22059/jolt.2015.55632

عبدالحسین شیروی؛ محمد رضا پنداشته پور


3. صفحات آغازین

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-2


4. تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-21

10.22059/jolt.2016.59404

علیرضا باریکلو


5. صفحات آغازین

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-3


6. صفحات آغازین

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-3

10.22059/jolt.2017.68513


7. صفحات آغازین

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-3

10.22059/jolt.2018.69088


8. صفحات آغازین

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-3

10.22059/jolt.2018.71654


9. بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-30

10.22059/jolt.2020.301358.1006847

زهرا بختیاری؛ محسن ایزانلو؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ منصور امینی


10. توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 5-28

دکتر عبدالحسین شیروی


11. رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-27

مجتبی الهیان؛ جواد ریاحی؛ علیرضا مختاری


12. بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه‌های فرهنگ عامه

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-27

نجادعلی الماسی؛ بهنام حبیبی


13. تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-24

ربیعا اسکینی


14. نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-30

عبدالحسین شیروی؛ آناهیتا یوسفندی


15. ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-32

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده


17. بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-24

10.22059/jolt.2012.30129

علی یزدانیان؛ داوود بزرگمهر


18. بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-24

10.22059/jolt.2013.30136

نجاد الماسی؛ بهنام حبیبی درگاه


20. سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-34

10.22059/jolt.2013.35158

عبدالحسین شیروی؛ فاطمه امین مجد


21. نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-32

10.22059/jolt.2013.50479

محمد مهدی الشریف؛ سمیه سعیدی


22. «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-181

10.22059/jolt.2016.60946

حبیب رمضانی آکردی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد باقر پارساپور


23. مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-209

10.22059/jolt.2013.51414

جلیل قنواتی؛ حسین جاور؛ علی تقی خانی


24. مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 227-261

10.22059/jolt.2014.53128

عبدالحسین شیروی؛ منیره خدادادپور