تعداد مقالات: 270
226. اعتبار نظر کارشناس

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

دکترمهدى حسن زاده


227. مطالعه تطبیقی مهلت عادله

دوره 4، شماره 11، پاییز و زمستان 1385

علی‌رضا اسماعیل‌آبای


228. چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-7

10.22059/jolt.2014.53135


229. صفحات آغازین

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-2


230. چکیده انگلیسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-7


231. چکیده های انگلیسی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7

10.22059/jolt.2016.61203


232. ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-148

10.22059/jolt.2018.232879.1006350

میلاد ملائی خاص؛ محمدرضا امیرمحمدی


233. ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-150

10.22059/jolt.2019.279206.1006711

فاطمه سادات حسینی؛ حسن بادینی


234. حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-154

10.22059/jolt.2017.212800.1006178

ستار زرکلام؛ سید امین روح‌الامینی


235. قرائت فقهی حقوق اقتصادی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 197-226

10.22059/jolt.2014.52501

سیدعلی‌محمد یثربی


236. ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 301-321

10.22059/jolt.2019.281211.1006725

اعظم انصاری؛ محمد مجد کابری


237. دعاوی جعل طاری در دادرسی مدنی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 309-324

10.22059/jolt.2018.239500.1006394

ابوالقاسم ریشهری؛ محمدرضا پیرهادی


238. صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 323-347

10.22059/jolt.2019.249866.1006491

محمدعلی بهمئی؛ محسن برهانی


239. بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 329-347

10.22059/jolt.2015.56841

حسین رحمت اللهی؛ امید شیرزاد


240. مبانی کلی حقوق زن در خانواده

دوره 1، شماره 5، پاییز و زمستان 1382

حجةالاسلام سید اسحاق حسینى کوهسا رى


241. چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-8

10.22059/jolt.2014.53199


242. چکیده انگلیسی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-7


243. چکیده انگلیسی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-7


244. چکیده های انگلیسی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-7

10.22059/jolt.2019.74384


245. حق تصویر

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-174

10.22059/jolt.2018.241149.1006411

عباس میرشکاری


246. قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-177

10.22059/jolt.2017.220477.1006251

جعفر نوری یوشانلویی؛ سمیرا غلام دخت


249. شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 349-372

10.22059/jolt.2019.258239.1006567

عبدالله خدابخشی؛ اعظم انصاری؛ محمد مجد کابری


250. چکیده های انگلیسی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-8