رهن دین

نویسنده

چکیده

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبنای آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Trade has an extra development because of development of international trade, commerical papers turnover and giving them as a security in the international stages, and most of countries which accepted unified law of Geneva, pledgeing of commerical paper as an original and in other countries that unaccepted above rules, because of security trade documents, but Iran law system, in order to security trade document usually inform of mortagage contract acquire. It’s truth extremely has been doubt. As though Iran civil law (M.774G) is void mortagage contract and profit. Although now Iranian banks, have many problems that connot accept documents of merchant’s claims as a pledge and authenticate. In this essay we try to analysis and studing religious and legal basis mortagage contract and studing law approaches give a suitable solution ways for absolution this legal intricate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bargain or Extradition
  • Benefit Mortagage
  • Debt Mortagage
  • Elementry Mortagage
  • Mortagage
  • Receipt Mortagage Property
  • Substitute Mortagage