حکومت و حقوق کیفری

نویسندگان

چکیده

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگیهایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است.
نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایی است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعی بودن مبنای حقوق، حکومت چه نقشی در حقوق کیفری دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسری افراد در اعمال نظم مقتضی آ ن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آ نجایی که حقوق کیفری مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستای حفظ نظم اجتماعی ونیز حقوق و آزادیهای فردی، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آ ن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزی را ایجاد کند، کشف و اعلام می کند زیرا اگر نظم اجتماعی هدف حقوق تلقی شود، لازمه این امر آ ن است که حقوق کیفری بر ارزشهایی مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهای زندگی اجتماعی، لازم باشد که قاعده کیفری ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافی اجتماعی لی گذر کند تا بتواند جایگاهی در اخلاق اجتماعی بیابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Men (human beings) with their special features and limit resourses compulsively live together in society. This collective life with mention features make people comply with an order. Obying the order is more resulted from compulsiveness than from contract or agreement.
Order in a given society is a reflection of norms and valuses that are institutionalized in it. Regarding to social basic of law, what kind of the role play the state in criminal law?
Avoiding ciositiw and preventing individual arbitry in establishing order, the state is needed to establish the order; since criminal law contains of crime and punishment, for protecting social order and individual right and liberty, state determine criminal behavior and Punishment and impose it. In doing so state has the expressive role not creative one, because if social order is considered to be the aim of law, criminal law will be based upon values which are accepted by citizen.
Therefor if it is necessary to have criminal norms, regarding necessities of social life, such a norm must be filtered by social agents to have the support of social morality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic of Law
  • Criminal Law
  • Social Morality
  • Stales