اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تجدیدنظرخواهی موجب می‌شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به‌طور کامل دربرمی‌گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به‌طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می‌شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می‌توان یافت که در آن‌ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین‌بار پدیدار شده و اصل دودرجه‌ای‌بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه‌دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه‌ای‌بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در حوزه‌های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

transferor effect of appeal from civil judgment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sardoeinasab 1
  • Seyed Amir Hessam Mousavi 2
1 Associate Professor, Department of law, College of Farbabi, University of Tehran, Iran
2 Ph.D of Private Law, Shahidbeheshti University,Tehran,Iran
چکیده [English]

Transferor effect of appeal from civil judgment move case in the opinion of court of appeal/investigation of this court does not merely from forms and procedure perspective but investigation comprise the whole of the case.at contemporary world the role of appeal courts fundamentally changed and the process of investigation in the appeal court violated principle of double degree of procedure and purpose of this method is conclusion of procedure. this article is a critique of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeal
  • transferor effect
  • subject matter
  • new demands
 
شمس، عبدلله (1391)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، دراک.
کاتوزیان، ناصر (1377)، اعتبار امر قضاوتشده در امور مدنی، میزان.
---------------(1376)، تعارض قوانین در زمان، دادگستر.
متین دفتری، احمد (1381)، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد.
مظفر، محمدرضا (1386)، اصول­الفقه، دارالفکر.
Cadiet, Louic (1992), La Legalite Procedural En MatiereCivil, Jcp
Carbonnier, Jean(1998), DroitCivil,t1, Dalloz.
Couches, Gerard (2012), Procedure Civile, Sirey.
Fabri, Helen Ruiz (2006), La MotiviationDes Decisions, LGDJ
Guinchard, Serge (2007), Procedure Civile, Dalloz.
Horoz, Jean (1981), Procedure Civile, Puf.
Lefort, Christophe (2011), Procedure Civile, Dalloz.
Motulsky, Henry (1976), Ecrits, Dalloz.
Normand, J. (1991), La Relevd`officeDes MoyensTouchantAunDroitSubstantial, Obligation OuFaculte, RTDCiv.
Pete,M. (1998), “Les Element De Fait ReuinsPar Le Juge”,Revue International De DroitCompare, 50(3),
Stuner, Rolf (2002), Procedure CivileEt Culture Juridique, RDC.
Van Rhee, C. H. (2001), De La Commemoration d`un Code a L`autre, Litec.
Vincent, Jean(1976), Procedure Civile, Dalloz.