موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح‌شده در یک نظام حقوقی با نظام‌های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین‌شده در قانون خارجی و غیرمنطقی‌بودن اجرای قانون خارجی تعیین‌شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی قانون مقر دادگاه جانشین قانون خارجی شده و اجرا خواهد شد. به علاوه، ضروری است ادعای مطرح‌شده در این زمینه مدلل باشد و نظارت کافی در این زمینه اعمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

OBSTACLES TO APPLICATION OF FOREIGN LAW:IMPOSSIBILITY TO PROVE,IMPRACTIBILITY AND UNREASONING

نویسنده [English]

  • Fahad Khomamizadeh
Assistant Professor, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

In case a legal system is faced with a question which has contacts with other legal systems and it’s conflict of law rules determine a foreign law as applicable law, application of this foreign law may be confronted with several problems such as impossibility to prove foreign law, inexistence of process or authority determined by foreign Law and un-reasonability of the application of foreign law. In such cases Lex fori, substituting foreign law, shall be applied. Nevertheless the allegation in this regard shall be convinced and the necessary control shall be made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lex fori
  • foreign law
  • provability
  • practicability
  • reasonably
الماسی، نجادعلی (1383)، حقوق بینالملل خصوصی، چاپ دوم، نشر میزان.
ارفع‌نیا، بهشید (1376)، حقوق بینالملل خصوصی، جلد دوم، چاپ دوم، بهتاب.
سلجوقی، محمود (1385)، بایستههای حقوق بینالملل خصوصی، چاپ چهارم، میزان.
سلجوقی، محمود (1377)، حقوق بینالملل خصوصی، جلد دوم، تعارض قوانین، چاپ اول، دادگستر.
نصیری، محمد (1377)، حقوق بینالملل خصوصی، چاپ پنجم، نیل.
نصیری، مرتضی (1383)، حقوق تجارت بینالملل در نظام حقوق ایران، چاپ اول، امیرکبیر.
1-Ancel, B.; Laquette, Y. (1987-1992), Grand Arrêts de la jurisprudence Francaise de Droit International Privé, Sirrey.
2-Arminjon, P. (1974), Précis de Droit International Privé, Paris.
3-Audit, B. (1991), Droit International Privé, Economica, Paris,
4-Bartin, E. (1930), Principes de Droit International Privé Francais Selon la Jurisprudence Francais, t.1, Montchrestien, Paris.
5-Batiffol, H. (1954), Droit International Privé, 5éme ed., L.G.D.J., Paris.
6-Bischoff, J-M. (1959), La Compétence du Droit Francais Dans le Règlement du Conflit de Loi, Paris.
7-Clavel, Sandrine (2010), Droit International Prive, 2ème ed, Dalloz,Paris.
8-Dolle, H. (1955), L application de Droit Francais Par le Juge Interne, Revue Critique de Droit International Privé, 242.
9-Holleux, D.; Foyer, J.; Gerarde de Geouffre de la pradelle (1987), Droit International Privé, Masson, Paris.
10-Loussuarn,Y.; Bourel, P. (2007), Droit International Privé, 9ème éd., Dalloz, Paris.
11-Mayer, P.(1994), Droit international Privé, 5ème ed., Montchrestien, Paris.
12-Mayer, P. (1973), Distinction Entre Regles Des Decisions Et le Droit International Privé, Dalloz, Paris.
13-Motulsky, H. (1961), Melanges Maury, t.1.Sirey-Dalloz, Paris.
14-Niboyet, J-P (1946), Traité Du Droit International Privé Francais, t.III, Paris.