بررسی مفهوم رابطة خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

رابطة خصوصی به هر نوع رابطة کتبی یا شفاهی اطلاق می‌شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می‌شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می‌کند. در مواردی همان طرف به جای گفت‌وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می‌کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی‌ـ درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطة پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی‌طرفی داور را از بین می‌برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطة پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می‌گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقالة پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Considering the Ex parte communication and its effect on validation of international trade arbitral verdict

نویسندگان [English]

 • Mahdi Haghighian 1
 • Mir Shahbiz Shafe 2
1 Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ex parte communication is any oral or written or any kind of communication with arbitrators in absence of the opposite party, which occurs unilaterally. In this process one of the dispute party engages hidden communication with arbitrator (Ex-parte communication) and negotiates with arbitrator about dispute, documents, evidences, details and any other related issue to the current case. In some cases instead of direct communication, the party attempts to use different means in order to impress arbitrator and therefore attracts his intention and bias to himself. Ex-parte communication is clearly against arbitrator's independence and impartiality. the arbitrator which engages ex parte communication in clearly unreliable and untrustworthy and therefore the arbitration process and its verdict will become doubtable. But there are some differences in lawyers opinions about the exact meaning of ex parte communication and its content. This article is trying to consider ex parte communication, the exact meaning of that and its content, its organs and at the end considering its effect on arbitration and the arbitral verdict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ex parte communication
 • independence
 • impartiality
 • nullification of verdict
 1. شیروی، عبدالحسین (1395). داوری تجاری بین‌المللی، تهران، سمت.

  قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.

  Rferences

  Ahmed mohammad Al-hawamdeh, Noor akief dabbas, Qais enaizan Al-sharariri (2018). "The effects of arbitration lack of impartiality and independence on the arbitration proceedings and the task of arbitration under the UNCITRSL model law", journal of politics and law, Vol. 11.

  American Arbitration Association, Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures

  ANN Lousin (1988). "The New Ex-Parte Communications Rule in Illinois: a step Forward", Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 19.

  Anthoney Hunt and Brenda Hunt vs The Owners strata plan (2017), Court of Appeal For British Columbia (case).

  Bryan A. Garner (2005). Black’s Law Dictionary, Eighteen Edition.

  Crosby-Ironton, Etc v Ind, School, Etc (1979). Supreme Court of Minnesota (case).

  1. Behles & S.Weissman (2015). Ex-Parte Requirements at the California Public Utility Commission: a Comparative Analysis and Recommended changes, Golden Gate University School of Law GGU Law Digital Commons.

  Emmanuel. Gaillard (2006). Anti- suit injunction Issued by Arbitrators, International Arbitration 2006 Back to Basics.

  Hunt v. The Owners (2018). Court of Appeal for British Columbia(case).

  ICDR (2014). International Centre For Dispute Resolution, rules amended and effective.

  ICSID (2008) No. ARB/03/19, Suez sociaded de Aguas and Vivendi Universal vs The Argentina Republic (.(case)

  Inan uluc (2015). Corruption in International Arbitration, Penn State Law, Penn state Law Elibrary.

  International Bar Association (2013). Guidelines on Party Representation in International Arbitration.

  International Commercial Arbitration Act of Iran. (in Persian)

  Kitt v Voco Development (2005). Alberta Court of Queen’s Bench.

  Leslie w. Abramson (2000). the judicial ethics of ex-parte and other communication, Huston Law Review.

  Ljubo Runjic (2009). "Consequence of the Ex parte Communication in Arbitration Between Croatia and Slovenia", Pecs Journal of International and European Law.

  London Court of International Arbitration, Arbitration Rules (2014).

  Merriam Webster Dictionary.

  Preet Singh Oberi (2014). "Understanding Guerrilla Tactics In International Arbitration", Christ University Law Journal.

  Richard m. mosk and Tom Ginsburg (2012), becoming an international arbitrator: qualifications, disclosures, and removal, practitioner's handbook on international arbitration and mediation

  Roberta K. Flowers (2000). "An unholy Alliance: The Ex-parte Relationship Between The judge and The Prosecutor", Nebraska Law Review, Vol. 79.

  Ronan feehily (2019). "Neutrality, Independence and Impartiality in International Commercial arbitration, a fine balance quest for arbitration justice", Penn State Journal Of Law And International Affairs.

  Scherer M. & Werner (2009). Anti-Suit and Anti-Arbitration Injunction in International Arbitration: A swiss perspective, International Arbitration Law Review.

  Shiravi, A.  (2016). International commercial arbitration, Samt Publisher. (in Persian)

  Shiravi, A. (2016). International Commercial Arbitration, Samt Publishing. (in Persian)

  Waterloo Reginal Municipality vs. Elgine Construction (2001). Superior Court Of Justice of Ontario.(case)

  The law of International commercial arbitration of IRAN.

  Tom Cummins,(2014) The IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration –Levelling The Playing Field, The journal of The London court of International Arbitration, volume 30

  United Nation Commission on International Trade law, UNCITRAL Arbitration Rules (Revised 2010)

  WIPO, Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clause, Arbitration and Mediation Center