غذا با طعم حق ‏مؤلف: امکان‏ سنجی حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری از ابتکارات آشپزی (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آشپزها با استفاده از انواع رسانه‏ها تلاش می‏کنند غذاهای مختلف با طرزتهیه و مواد تشکیل‏دهندة متنوع را به مخاطبان ارائه دهند. ابتکار در این بخش به قدری است که امروزه از هنر آشپزی سخن به میان می‏آید. همین امر سبب شده ‏است موضوع حمایت از ابتکارات غذایی، شامل دستورپخت و سفره‏آرایی، در قالب اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورندگان آن‌ها مطرح شود. در امریکا، دعاوی اقامه‏شده برای حمایت از دستورپخت و شکل غذاها تا کنون با موفقیت همراه نبوده است؛ هرچند دادگاه‏ها امکان برخورداری این ابتکارات از کپی‏رایت را به طور کلی نفی نکرده‏اند. نتایج این تحقیق، که به شیوة توصیفی‌ـ تحلیلی نگاشته شده است، نشان می‏دهد دستورپخت‏های فراتر از بیان سادة ترکیبات و روش تهیة غذا، که بیانگر هنر و ذوق و قریحة فرد باشد، به شرط تثبیت در حامل فیزیکی در حقوق امریکا و تجسم خارجی یافتن در حقوق ایران، حمایت‏پذیرند. البته، به دلیل حمایت‏ناپذیری ایده، منع دیگران از تهیة غذای موضوع دستورپخت ممکن نیست. شکل و شیوة ارائة غذاها نیز در صورت تحقق شرایط یادشده از حمایت برخوردار می‏شود. البته، شرط تثبیت در حامل فیزیکی بادوام حمایت از برخی سفره‏آرایی‏ها را در حقوق امریکا با مشکل مواجه می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Food with a taste of copyright: feasibility of protecting culinary creations through artistic and literary law (comparative study of American and Iranian Laws)

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli Dorafshan
Assistant Professor, Shahid Motahari Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Chefs attempt to present different foods with a variety of recipes and ingredients to their audience using all types of media. Creativity, in this sector, is to the extent that nowadays people talk about the cooking art. This has led the issue of protecting culinary creations including recipes and food plating through literary and artistic rights, to arise. In the U.S, the actions already brought to protect recipes and food presentations have failed, although courts have not, as a general rule, refused the possibility of these creations to be copyrighted. The results of this descriptive-analytical article show that recipes going beyond mere listing of a food ingredients and its preparation method which indicate the person’s art, taste and talent are protectable provided that they are fixed in a tangible medium in the American law and expressed in Iranian law. However, since ideas are not protectable, third parties may not be prevented from cooking the food explained in recipes. The form of food and way of its presentation, where the above said conditions are met, would be protected too. Indeed, the requirement to be fixed in a stable tangible medium makes it difficult to protect some food presentations in U.S law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recipe
  • Food Presentation
  • literary and artistic law
  • originality
  • fixation in a tangible medium
انصاری، مرتضى بن محمد امین (1415 ق). کتاب المکاسب، قم، کنگرة جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ج 5.
بختیاروند، مصطفی؛ زینب فرهادخانی (1398). «تحلیل حقوقی رویة شرکت‌های نرم‏افزاری در فروش نرم‏افزارهای رایانه‏ای به ‏شرط دریافت قطعات سخت‏افزاری و ادغام نرم‏افزارها»، پژوهشنامة بازرگانی، ش 91، صص 153 ـ 180.
خمینی، سید روح‌اللّه (1421ق). کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى(قدس سره)، ج 1.
خوئی، سید ابوالقاسم (1377). مصباح‏ الفقاهه، قم، داوری، ج 2.
دریابندری، نجف؛ فهیمه راستکار (1400) . کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز، چ 35، تهران، کارنامه.
زاهدی، مهدی؛ شیرین شریف‌زاده؛ محمدحسین عرفان‏منش (1392). «حمایت از آثار هنر معاصر در رویة قضایی امریکا»، حقوق پزشکی (ویژه‏نامة حقوق مالکیت فکری)، صص 203 ـ 230.
زرکلام، ستار (1387). حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، سمت.
شبیری زنجانی، سید حسن (1395). «مطالعة تطبیقی چالش‌های حقوقی حمایت نظام فعلی کپی‌رایت از هنرهای معاصر با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان»، الهیات هنر، د 1395، ش 4، صص 5 ـ 32.
محسنی، سعید؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان (1394). حقوق ادبی و هنری، مشهد، مؤسسة انتشاراتی پژوهشکدة مطالعات اسلامی در علوم انسانی.
References
810 F. Supp. 2d 1046 (C.D. Cal. 2011).
Barbour v. Head, 178 F. Supp. 2d 758, 764 (S.D. Tex. 2001).
Bonadio, E. & Lucchi, N. (2019). “How Far Can Copyright Be Stretched? Framing the Debate on Whether New and Different Forms of Creativity Can Be Protected”, Intellectual Property Quarterly, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3495223. (accessed: 1/30/2022).
Bonadio, E. & Weissenberger, N. (2021). “Food Presentations and Recipes: Is There a Space for Copyright and Other Intellectual Property Rights?” available at: https://ssrn.com/abstract=3809702 (accessed: 1/20/2022).
Brennan, David J. & Christie, Andrew F. (2001). “Spoken Words and Copyright Subsistence in Anglo-American Law”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=259948 (accessed: 12/5/2021).
Broussard, J. Austin (2008). “An Intellectual Property Food Fight: Why Copyright Law Should Embrace Culinary Innovation”, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Vol. 10, pp. 691-728.
Buccafusco, Christopher J. (2007). “On the Legal Consequences of Sauces: Should Thomas Keller’s Recipes be Per Se Copyrightable?”, Cardozo Arts & Entertainment, Vol. 24, pp. 1121-1156.
Fabris, D. (2019). “Food Industry, Haute Cuisine and Copyright”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3470238 (accessed: 12/7/2021).
Fauchart, E. & Hippel, E. V. (2008). “Norms-Based Intellectual Property Systems: The Case of French Chefs”, Organization Science, 19(2), pp. 187-201.
Germain, Claire M. (2019) “Don’t Steal My Recipe! A Comparative Study of French and U.S. Law on the Protection of Culinary Recipes and Dishes Against Copying”, Working Papers. 7, https://scholarship.law.ufl.edu/working/7 (accessed: 1/30/2022).
Goldman, M. (2013). “Cooking and Copyright: When Chefs and Restaurateurs Should Receive Copyright Protection for Recipes and Aspects of Their Professional Repertoires”, Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law, Vol. 23, pp. 153-186.
Hughes, J. (2005). “Size Matters (Or Should) in Copyright Law”, Fordham Law Review, Vol. 74, issue 2, pp. 575-637.
Janssens, M-Ch (2013). “Copyright for Culinary Creations: A Seven Course Tasting Menu with Accompanying Wines”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2538116 (accessed: 1/30/2022).
Kelley v. Chicago Park Dist. 635 F.3d 290, 303 (7th Cir.2011).
King, B. & Bridget V. Warren (2019). “Intellectual Property Protection for Recipes”, the Licensing Journal, Vol. 39, No. 10, pp. 1-5.
Kry, R. (2001). “The Copyright Law”, Yale Law Journal, Vol. 111, pp. 761-768.
Saunders, K. M. & Flugge, V. (2021). “Food for Thought: Intellectual Property Protection for Recipes and Food Designs”, Duke Law &Technology Review, Vol. 19, pp. 159-197.
Lambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434.
Lorenzana v. S. American Rests. Corp., 799 F.3d 31 (1st Cir. 2015).
Marcellini, G. (2019). “Food Porn: Towards a Changing Perspective on the Chef’s Protection Copyright”, available at: https://www.academia.edu/40408479/Food_Porn_Towards_A_Changing_Perspective_on_the_Chefs_Protection_Copyright (accessed: 7/1/2022).
Publ’n Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F. 3d 473, 475 (7th Cir. 1996).
Rao, A. (2020). “Exploration into the Art of Plating food: Psychological Perspective”, available at: https://www.researchgate.net/publication/347888856_Exploration_into_the_Art_of_Plating_food_Psychological_Perspective (accessed: 12/30/2021).
Raustiala, K. & Sprigman, Ch. J. (2006). “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design”, Virginia Law Review, Vol. 92, pp. 1687-1777.
Sassafras Enterprises, Inc. v. Roshco, Inc., 889 F. Supp. 343 (N.D. Ill. 1995).
Satava v. Lowry, 323 F.3d 805, 811 (9th Cir. 2003).
Schifferstein, Hendrik N.J., Kudrowitz, Barry M., & Breuer, C. (2020). “Perception and Aesthetics - Linking Sensory Science to Culinary Practice”, Journal of Culinary Science & Technology, doi: 10.1080/15428052.2020.1824833.
Smith, Cathay Y. N. (2018). Copyright in Culinary Presentations, in Non-Conventional Copyright: Do New and Atypical Works Deserve Protection? (Enrico Bonadio & Nicola Lucchi eds.), Massachusetts, Edward Elgar Publishing.
Tantratian, A. (2020). Copyright's Fixation Requirement: Is It Still Needed? Indiana, Indiana University.
U.S Copyright Office (a) (2021). Circular 33, Works Not Protected by Copyright.
United States Copyright Office (b) (2021). Compendium of United States Copyright Office Practices, third edition.
Walo, J. (2016). “The Art of Food Placement: Will the U.S. Follow Germany's Lead in Copyrighting Artistic Food Placement?”, J. Marshal Rev. Intell. Prop. L. n. 15, pp. 565-583.
810 F. Supp. 2d 1046 (C.D. Cal. 2011).
Ansari, M. (1994). Al Makaseb, Qom, World Congress in Honor of Sheikh Ansari, Vol. 5. (in Arabic)
Bakhtiarvand, M. & Farhadkhani, Z. (2019). “The Legal Analysis Of Software Companies' Practice Of Selling Software On Condition Of Acquirinf Hardware Components And Software Integration”, Iranian Journal of Trade Studies, Vol. 91, pp. 153-180. (in Persian)
Barbour v. Head, 178 F. Supp. 2d 758, 764 (S.D. Tex. 2001).
Bonadio, E. & Lucchi, N. (2019). “How Far Can Copyright Be Stretched? Framing the Debate on Whether New and Different Forms of Creativity Can Be Protected”, Intellectual Property Quarterly, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3495223 (accessed: accessed: 1/30/2022).
Bonadio, E. & Weissenberger, N. (2021). “Food Presentations and Recipes: Is There a Space for Copyright and Other Intellectual Property Rights?”, available at: https://ssrn.com/abstract=3809702 (accessed: 1/20/2022).
Brennan, D. & Christie, Andrew F. (2001) . “Spoken Words and Copyright Subsistence in Anglo-American Law”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=259948 (accessed: 12/5/2021).
Broussard, J. A. (2008). “An Intellectual Property Food Fight: Why Copyright Law Should Embrace Culinary Innovation”, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Vol. 10, pp. 691-728.
Buccafusco, C. J. (2007). “On the Legal Consequences of Sauces: Should Thomas Keller’s Recipes be Per Se Copyrightable?”, Cardozo  Arts & Entertainment, Vol. 24, pp. 1121-1156.
Daryabandari, N. & Rastkar, F. (2021). Az Sir Ta Piaz, the Honorable Cooking Book, 35th ed, Tehran, Karname. (in Persian)
Fabris, D. (2019). “Food Industry, Haute Cuisine and Copyright”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3470238 (accessed: 12/7/2021).
Fauchart, E. & Hippel, E. V. (2008). “Norms-Based Intellectual Property Systems: The Case of French Chefs”, Organization Science, 19(2), pp. 187-201.
Germain, C. M. (2019). “Don’t Steal My Recipe! A Comparative Study of French and U.S. Law on the Protection of Culinary Recipes and Dishes Against Copying”, Working Papers. 7, https://scholarship.law.ufl.edu/working/7 (accessed: 1/30/2022).
Goldman, M. (2013). “Cooking and Copyright: When Chefs and Restaurateurs Should Receive Copyright Protection for Recipes and Aspects of Their Professional Repertoires”, Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law, Vol. 23, pp. 153-186.
Hughes, J. (2005). “Size Matters (Or Should) in Copyright Law”, Fordham Law Review, Vol. 74, issue 2, pp. 575-637.
Janssens, M-C. (2013). “Copyright for Culinary Creations: A Seven Course Tasting Menu with Accompanying Wines”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2538116 (accessed: 1/30/2022).
Kelley v. Chicago Park Dist. 635 F.3d 290, 303 (7th Cir.2011).
Khoei, S.A.GH. (1999). Mesbah Al Fiqhaha, Vol. 2, Qom, Davari. (in Arabic)
Khomeini, S.R.A. (2000). Ketab Al-Baii, Tehran, The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, Vol. 1. (in Arabic)
King, B. & Bridget, V. W. (2019). “Intellectual Property Protection for Recipes”, The Licensing Journal, Vol. 39, No. 10, pp. 1-5.
Kry, R. (2001). “The Copyright Law”, Yale Law Journal, Vol. 111, pp. 761-768.
Saunders, K.M. & Flugge, V. (2021). “Food for Thought: Intellectual Property Protection for Recipes and Food Designs”, Duke Law &Technology Review, Vol. 19, pp. 159-197.
Lambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434.
Lorenzana v. S. American Rests. Corp., 799 F.3d 31 (1st Cir. 2015).
Marcellini, G. (2005). “Food Porn: Towards A Changing Perspective on the Chef’s Protection Copyright”, available at: https://www.academia.edu/40408479/Food_Porn_Towards_A_Changing_Perspective_on_the_Chefs_Protection_Copyright (accessed: 7/1/2022).
Mohseni, S. & Ghabooli Dorafshan, S. M.M. (2015). Literary and Artistic Law (comparative study of Iranian, French and Egyptian laws), Mashhad, Islamic studies in humanities institute. (in Persian)
Publ’n Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F. 3d 473, 475 (7th Cir. 1996).
Rao, A. (2020). “Exploration into the Art of Plating food: Psychological Perspective”, available at: https://www.researchgate.net/publication/347888856_Exploration_into_the_Art_of_Plating_food_Psychological_Perspective (accessed: 12/30/2021).
Raustiala, K. & Sprigman, C.J. (2006). “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design”, Virginia Law Review, Vol. 92, pp. 1687-1777.
Sassafras Enterprises, Inc. v. Roshco, Inc., 889 F. Supp. 343 (N.D. Ill. 1995).
Satava v. Lowry, 323 F.3d 805, 811 (9th Cir. 2003).
Schifferstein, H. N.J, Kudrowitz, B.M., & Breuer, C. (2020). “Perception and Aesthetics - Linking Sensory Science to Culinary Practice”, Journal of Culinary Science & Technology, doi: 10.1080/15428052.2020.1824833.
Shobeiri Zanjani, S.H. (2016). “Comparative Study on Challenges of Contemporary Art Protection in Current Copyright System”, Theology of Art, Vol. 1395, issue 4, pp. 5-32. (in Persian)
Smith, Cathay Y. N. (2018). Copyright in Culinary Presentations, in Non-Conventional Copyright: Do New and Atypical Works Deserve Protection? (Enrico Bonadio & Nicola Lucchi eds.), Massachusetts, Edward Elgar Publishing.
Tantratian, A. (2020). Copyright's Fixation Requirement: Is It Still Needed?, Indiana, Indiana University.
U.S Copyright Office (a) (2021), Circular 31, Works Not Protected by Copyright.
United States Copyright Office (b) (2021). Compendium of United States Copyright Office Practices, third edition.
Walo, J. (2016). “The Art of Food Placement: Will the U.S. Follow Germany's Lead in Copyrighting Artistic Food Placement?”, J. Marshal Rev. Intell. Pop. L. n. 15, pp. 565-583.
Zahedi, M., Erfanmanesh, M.H., & Sharif-Zade, Sh. (2014). “Protection of Contemporary Artistic Works under United States”, Case Law, Medical Law Quarterly, Special Issue on Intellectual Property Law, pp. 203-230. (in Persian)
Zarkalam, S. (2007), Literary and Artistic Law, Tehran, Samt. (in Persian)