دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1384