دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - شماره پیاپی 539، پاییز و زمستان 1382، صفحه 5-132 
4. رهن دین

دکتر سیدعلى علوى قزوینى