دوره و شماره: دوره 1، شماره 5 - شماره پیاپی 540، پاییز و زمستان 1382، صفحه 5-204 
8. مبانی کلی حقوق زن در خانواده

حجةالاسلام سید اسحاق حسینى کوهسا رى