دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1383 
1. حکومت و حقوق کیفری

دکتر محسن رحامی؛ محمدرضا نظری نژاد کیاشی