دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-188 (بهار و تابستان) 
2. حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

صفحه 29-50

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی


4. بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه

صفحه 97-114

امیرحسین رنجبریان؛ فریبا نواب دانشمند