دوره و شماره: دوره 6، شماره 14 - شماره پیاپی 632398، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-208 (بهار و تابستان) 
6. اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها

صفحه 149-166

محمد رسول آهنگران؛ مصطفی مسعودیان