سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با توجه به رویکرد اخیر مجلات علمی دانشگاه ها برای الکترونیکی کردن آنها و کاهش هزینه های جاری تعداد بسیار محدودی چاپ می شود که اختصاصا برای نویسندگان ارسال خواهد شد.