نویسنده = دکتر سید حسین صفائى
تعداد مقالات: 1
1. نظریه تضامن در اجرای حق شفعه وارث خیار

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1383

دکتر سید حسین صفائى؛ محمدرضا امیرمحمدى