اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir

سردبیر

دکتر عبدالحسین شیروی

تجارت بین‌الملل استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

dr.shiravi.com
ashiraviut.ac.ir

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت کارشناس امور پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

رضا کلیائی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jolt.ut.ac.ir
joltut.ac.ir
025-36166314

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

bariklouut.ac.ir

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری استاد دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

دکتر محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

mh.hekmatniayahoo.com

دکتر محمد ساردوئی‌نسب

حقوق خصوصی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.sardoueinasab.ir
sardoeinasabut.ac.ir
02536166238

دکترابراهیم عبدی پورفرد

حقوق خصوصی استاد دانشگاه قم

en_abdipooryahoo.com

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تربیت مدرس

tafreshimodares.ac.ir

دکتر محمد حبیبی مجنده

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه مفید

www.mofidu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4154&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
mhabibimmofidu.ac.ir

دکتر عبدالحسین شیروی

تجارت بین‌الملل استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

dr.shiravi.com
ashiraviut.ac.ir