داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان  پست الکترونیکی
علیرضا ابراهیم گل استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir
فرهاد ایرانپور استاد دانشگاه تهران driranpour7@gmail.com
ابراهیم یاقوتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز yaghouti2010@yahoo.com
نعمت الله الفت استادیار دانشگاه مفید قم olfat@mofidu.ac.ir
اعظم انصاری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد aansari@um.ac.ir
علی انصاری دانشیار دانشگاه خوارزمی،‌تهران،‌ایران a@tmu.ac.ir
رحیم پیلوار استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران rahim_pilvar@yahoo.com
حسین جاور استادیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران hjavar@ut.ac.ir
میرقاسم جعفرزاده استادیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران ،‌ایران mirghasem.jafarzadeh@gmail.com
سید احمد حبیب‌نژاد استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران irpubliclaw@gmail.com
محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی mh.hekmatnia@yahoo.com
محمد تقی رفیعی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران rafiei@ut.ac.ir
زهرا شاکری استادیار دانشگاه تهران zshakeri@ut.ac.ir
سیداحمد طباطبایی استادیار پردیس قم دانشگاه تهران،‌قم ، ایران sataba@ut.ac.ir
علیرضا عالی‌پناه استادیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران alipanah_a@yahoo.com
عبدالرضا علیزاده دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران alizadeha@ut.ac.ir
علیرضا فصیحی زاده استادیار دانشگاه اصفهان fasihizade@gmail.com
مصطفی فضائلی دانشیاردانشگاه قم mfazaeli2014@gmail.com
سید محمد مهدی قبولی درافشان دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ghaboli@um.ac.ir
جلیل قنواتی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران ghanavaty@ut.ac.ir
سعید محسنی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد s-mohseni@um.ac.ir
سام محمدی دانشیار دانشگاه مازندران sammhmdi@gmail.com
حمید میری استادیار دانشگاه گنبد کاووس ha_miri@gonbad.ac.ir
مصطفی مظفری استادیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران m_mozafari@sbu.ac.ir
مهدی منتظر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند mhdmontazer@yahoo.com
عباس منصورآبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران behmansour@ut.ac.ir
جعفر نوری  دانشیار دانشگاه تهران jafarnory@ut.ac.ir
سید حسن وحدتی شبیری دانشیار دانشگاه قم vahdati11@gmail.com
فیض الله جعفری استادیار  دانشگاه بوعلی سینا،‌ همدان، ایران jafarylaw@yahoo.com
محمد باباپور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ایران mbabapour20050@gmail.com
محمدعلی حاجی ده آبادی استادیار دانشگاه قم،‌قم، ایران dr_hajidehabadi@yahoo.com
محمدجواد عبداللهی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران. e_m_abdollahi@yahoo.com
محمد حسین وکیلی مقدم استادیار دانشگاه حضرت معصومه،‌ قم، ایران mh_vakilim@yahoo.com
جعفر شفیعی سردشت استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مشهد، ایران j.shafiee@gmail.com
مجید رضائی استادیار دانشگاه مفید،‌قم، ایران rezai@mofidu.ac.ir
مرتضی طبیبی جبلی استادیار دانشگاه اصفهان،‌اصفهان، ایران tabibi890@gmail.com
مهدی حسن زاده دانشیار، دانشگاه قم، قم، ایران m.hasanzadeh@qom.ac.ir
احمد حاجی ده آبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران adehabadi@ut.ac.ir
افشین جعفری استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران jafariafshin@yahoo.com
علیرضا  یزدانیان دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
محمد عیسائی تفرشی استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران TAFRESHI@modares.ac.ir
محمد ساردوئی نسب دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ، ایران sardoeinasab@ut.ac.ir
ابراهیم  یاقوتی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران yaghouti2010@yahoo.com
ابراهیم شعاریان ستاری استاد دانشگاه تبریز،‌تبریز،‌ایران eshoarian@yahoo.com
عبدالرضا علیزاده دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران  alizadeha@ut.ac.ir
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز استادیار دانشگاه مفید، قم ، ایران a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir
مصطفی مظفری استادیار دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران،‌ایران m_mozafari@sbu.ac.ir
محمد  عابدی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مشهد، ایران dr.m.abedi@um.ac.ir
اعظم انصاری استادیار دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مشهد، ایران aansari@um.ac.ir
زهرا  شاکری استادیار دانشگاه تهران،‌تهران، ایران zshakeri@ut.ac.ir
سعید حبیبا استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران habiba39@gmail.com
عباس میرشکاری استادیار دانشگاه تهران،‌تهران، ایران mirshekariabbas1@yahoo.com