داوران

نام و نام خانوادگی داور دانشگاه / موسسه Publons Orcid
 عبدالرضا علیزاده دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  Publons https://orcid.org/0000-0003-0080-3068
محمد ساردوئی نسب دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  Publons https://orcid.org/0009-0007-0837-0144
 جلیل قنواتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  Publons https://orcid.org/0000-0002-9609-5942
حسن محسنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Publons https://orcid.org/0000-0001-5930-9035
مهدی حسن زاده  دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم Publons https://orcid.org/0000-0002-3851-6489
محمدحسین وکیلی مقدم  دانشگاه حضرت معصومه قم  Publons https://orcid.org/0000-0003-4105-3099
جواد حسین زاده دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ Publons https://orcid.org/0009-0001-0966-7755
محمد عیسائی تفرشی استاد دانشگاه تربیت مدرس Publons https://orcid.org/0000-0002-1214-0428
علیرضا دارائی کانون وکلا Publons https://orcid.org/0009-0000-7508-8455
علیرضا آذربایجانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  Publons https://orcid.org/0009-0005-3292-0279
علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان    
محمد رسول آهنگران دانشگاه تهران    
علیرضا ابراهیم گل پردیس فارابی دانشگاه تهران    
سید نصراله ابراهیمی      
مریم ابراهیمی وکیل دادگستری    
سید وحید ابوالمعالی الحسینی هیأت علمی دانشگاه آزاد دماوند - وکیل دادگستری    
علی ابوجعفری دلسم وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه    
سیدعبدالمطلب احمدزاده هیات علمی    
منصور احمدنژاد دانشگاه صنعت نفت    
خلیل احمدی هیات علمی دانشگاه چمران    
محمدعلی اربابی      
ربیعا اسکینی استاد دانشگاه    
محسن اسماعیلی دانشگاه تهران    
فخرالدین اصغری آقمشهدی دانشگاه    
سید فریدالدین افضل وکیل دادگستری    
مصطفی السان دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی    
محمد مهدی الشریف استاد    
نعمت الله الفت استادیار دانشگاه مفید قم    
محمد امامی پور      
امین امیرحسینی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ره    
منصور امینی دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق    
اعظم انصاری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد    
علی انصاری دانشیار دانشگاه خوارزمی    
فرهاد ایرانپور استاد دانشگاه تهران    
محسن ایزانلو دانشگاه تهران    
علی اکبر ایزدی فرد استاد گروه حقوق خصوصی    
مقصود ایمانی مرکید      
محمد باباپور عضو هیات علمی    
حسن بادینی استاد دانشگاه    
علیرضا باریکلو عضوهیأت علمی دانشگاه تهران    
محمود باقری استاد دانشگاه    
مهدی بالوی هیات علمی    
مصطفی بختیاروند هیأت علمی    
تهمورث بشیریه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی    
ماشاءالله بناء نیاسری گروه حقوق تجارت بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی    
محمدعلی بهمئی دانشگاه شهید بهشتی    
صفر بیگ زاده      
محمد باقر پارساپور عضو هیات علمی دانشگاه  قم    
محمدرضا پاسبان دانشگاه علامه طباطبایی    
علیرضا پور اسماعیلی گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران    
حسن پوربافرانی دانشگاه اصفهان    
رحیم پیلوار استادیار پردیس فارابی    
بهرام تقی پور هیات علمی دانشگاه خوارزمی    
طاهره تقی زاده پردیس فارابی
دانشگاه تهران
تهران
   
حسین جاور دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران    
میرقاسم جعفرزاده استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی    
افشین جعفری عضو علمی دانشگاه پیام نور(دانشکده الهیات و علوم اسلامی)    
علی جعفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)    
فیض الله جعفری بوعلی همدان    
حسین جلالی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج-وکیل دادگستری    
محمد جلالی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی    
محمود جلالی کروه استاد    
فرخ جواندل دانشگاه صنعت نفت    
مرتضی حاجی پور دانشگاه شهیدمدنی    
احمد حاجی ده آبادی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
محمد علی حاجی ده آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه قم    
سعید حبیبا استاد حقوق دانشگاه تهران و رئیس موسسه حقوق تطبیقی    
سید احمد حبیب‌نژاد استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران    
بهنام حبیبی درگاه استاد داتنشگاه    
محمد حبیبی مجنده عضو هیات علمی دانشگاه مفید    
مهدی حدادی عضو هیات علمی    
محمد حسین حسنخانلو      
محمود حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    
علی محمد حکیمیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
ناصر خداپرست      
منیره خدادادپور استاد دانشگاه    
قدرت الله خسروشاهی      
فرهاد خمامی زاده دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی    
سید پدرام خندانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی - واحدکرج-    
محمد ابراهیم داستانپور حسین آبادی مدیر امور حقوقی سازمان قطار شهری اصفهان    
فاطمه دانشور دکترای  حقوق خصوصی و علوم جزائی    
مجید درودیان دانشیار، دانشگاه پیام نور    
مجید رضا دوانی عضو هیات علمی دانشگاه مفید    
محمد راسخ      
عبداله رجبی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم    
هادی رحمانی هادی رحمانی؛ استادیار پژوهشکده حقوق شهردانش، تهران، ایران    
حسین رحمت اللهی دانشگاه پردیس قم    
ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران    
علی رضائی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز    
محمد تقی رفیعی گروه حقوق انرژی و تجارت بین الملل ، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران    
ابراهیم رهبری دانشگاه شهید بهشتی    
محمد حسین زارعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- گروه حقوق عمومی    
ستار زرکلام مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری    
امیرحمزه زینالی عضو مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی استاد مدعو دانشگاه پردیس قم    
عادل ساریخانی عضو هیأت علمی دانشگاه قم    
نرگس سراج رییس حقوقی شرکت سینوپک    
مجید سربازیان هیات علمی    
سید محسن سلطانی دانشگاه غیر انتفاعی هدی    
سمیه سوری      
سید علی سید احمدی سجادی عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس قم (دانشگاه تهران)    
میرشهبیز شافع دانشکده حقوق شهبد بهشتی    
زهرا شاکری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران    
عطیه شاه حسینی دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
ابراهیم شعاریان دانشگاه تبربز    
فریده شعبانی جهرمی استادیار دانشگاه    
جعفر شفیعی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد    
مهدی شهابی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان    
مرتضی شهبازی نیا تربیت مدرس- گروه حقوق خصوصی- دانشکده حقوق    
عبدالحسین شیروی خوزانی سردبیر    
محمود صادقی دانشگاه تربیت مدرس، دکترای حقوق خصوص    
سیداحمد طباطبایی استادیار دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران    
سیدمحمدصادق طباطبایی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان    
مرتضی طبیبی رییس کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران    
رضا طجرلو عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة    
علی اشرف طهماسبی نیک دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی    
عباس طوسی دانشگاه فردوسی مشهد.دکتری حقوق    
محمد عابدی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی    
علیرضا عالی‌پناه دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی    
سیمین عباسی مشاور حقوقی    
مهدی عباسی وفائی گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران    
محمد جواد عبداللهی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم    
ابراهیم عبدی پور فرد عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
سید هادی عربی مدرس پردیس فارابی دانشگاه تهران    
محمد حسین عرفان منش گروه حقوق دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان    
سجاد عسکری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
سیدعلی علوی قزوینی      
مجید غمامی استاد دانشگاه    
مهسا فرحان جم وکیل پایه یک دادگستری- دانشجوی دکترای پردیس فارابی    
فرشید فرحناکیان مدرس حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال    
زهرا فریور استادیار گروه حقوق/ دانشگاه اصفهان    
علیرضا فصیحی زاده گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم    
مصطفی فضائلی استادیار، دانشگاه نفت    
محمود رضا فیروزمند وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور حقوقی    
مژده فیروزی      
سیدمحمد قاری سیدفاطمی عضوهیئت علمی    
عباس قاسمی‌حامد دانشیار گروه حقوق/دانشگاه فردوسی مشهد    
سید محمد مهدی قبولی درافشان دانشگاه شهید بهشتی    
عبدالرسول قدک وکیل  دادگستری و مدیر امور حقوقی و قراردادها    
محسن قربانی توسنلو عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان    
احد قلی زاده منقوطای دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران    
جلال الدین قیاسی عضو هیأت علمی دانشگاه قم    
هدی کاشانی زاده Others    
اصغر کاظمی رییس شعبه 16دادگاه تجدیدنظر استان تهران    
محمدجواد کاظمی مدرس دانشگاه    
محمدهادی کاویانی پردیس قم دانشگاه تهران    
سحر کریمی      
عباس کریمی هیات علمی    
اسدالله لطفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین    
همایون مافی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری    
محمدرضا مالکی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران    
سعید محسنی دانشیار/دانشگاه فردوسی مشهد    
محمد محمد رضائی عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
سام محمدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران    
عباس محمدی دانشگاه رازی    
مرتضی محمدی استاد دانشگاه    
عبدالحسین مرادی دکتری حقوق نفت و گاز، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران    
بابک مسعودی دانشگاه آزاد تهران شمال    
رسول مظاهری کوهانستانی      
مصطفی مظفری استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
رضا معبودی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد    
محمدمهدی مقدادی دانشگاه مفید    
رضا مقصودی دانشیار دانشگاه گیلان    
محمد امین مقیمی زند قاضی دادگستری    
محسن ملک افضلی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی    
مهدی منتظر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند - وکیل پایه یک دادگستری    
فرزان منشی زاده دانشگاه فارابی    
عباس منصورآبادی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
سید حسن موسوی مدیر امور حقوقی و پیمان های شرکت نفت و گاز پارس    
مهدی موسوی مشاور حقوقی شرکت های خصوصی    
سید عباس موسویان هیات علمی    
سیدمجید میرحسینی      
سیدمحمود میرخلیلی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران    
عباس میرشکاری دانشگاه  تهران    
حمید میری استادیار دانشگاه گنبد کاووس    
حسن آقا نظری عضوهیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
اسماعیل نعمت الهی استاد دانشگاه    
جعفر نوری یوشانلویی دانشیار گروه حقوق خصوصی در دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران    
حمیدرضا نیکبخت فینی دانشگاه شهید بهشتی    
شکراله نیکوند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین    
مرضیه نیکویی مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری    
خیرالله هرمزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی    
سید حسن وحدتی شبیری دانشیار دانشگاه قم    
ابراهیم یاقوتی دکتر ابراهیم یاقوتی ، استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،    
سیدعلی‌محمد یثربی هیات علمی    
علیرضا یزدانیان دانشگاه اصفهان    
احمد یوسف زاده عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
صمد یوسف زاده پژوهشگر حقوق خصوصی