اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1575
تعداد پذیرش 158
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 897
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 450

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 322
تعداد مشاهده مقاله 777400
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 497782
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 25 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 325 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 10 %