اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1750
تعداد پذیرش 206
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 969
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 484

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 912143
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 577450
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 23 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 130 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 315 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 500 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 170 روز
درصد پذیرش 12 %