فرایند پذیرش مقالات

 •  فرآیند پذیرش

  1.   پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته تا ده روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. ( نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که  برای تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته تا ده روز به طول خواهد انجامید.
  3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور  ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
  4. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  5. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد شده تلقی خواهد شد.
  6. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر بازنگری جزیی باشد ، مقاله برای بازنگری و انجام اصلاحات داروان به نویسنده داده خواهد شد. در صورتی که نویسنده مقاله را بازنگری نمایید و به مجله برگرداند برای ارزیابی مجدد به داوری که نظر  بازنگری کلی داشته است جهت بازبینی مجدد ارجاع خواهد شد.
  7. اگر نظر دو داور بازنگری کلی باشد مقاله برای بازنگری  و انجام اصلاحات داروان به نویسنده داده خواهد شد. در صورتی که نویسنده مقاله را بازنگری نمایید و به مجله برگرداند برای ارزیابی مجدد به داروان جهت بازبینی مجدد ارجاع خواهد شد.
  8. اگر  نظر هر دو داور بازنگری جزیی باشد ، مقاله جهت بازنگری به نویسنده ارسال خواهد شد، پس از بازنگری نویسنده مقاله با نظر سردبیر و هیات تحریریه یا دبیران قابل چاپ خواهد بود.
  9. هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.
  10. جهت اخذ پذیرش  اولیه (پذیرش علمی)مقاله حداقل زمان لازم 4 ماه می باشد. (در صورت تایید نهایی داوران )
  11. در صورت پذیرش اولیه حدود 2 سال طول خواهد کشید که مقاله نمایه و چاپ گردد.
  12. از هر نویسنده در هر سال فقط یک مقاله چاپ خواهد شد.( از ارسال چند مقاله همزمان خوداری فرمایید )