توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا

نویسنده

دانشیار مجتمع آموزش عالی قم

چکیده

توافق های مقدماتی در زندکی اقتصادی، تجاری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. این امر به خصوص در روابط تجاری بین المللی، پروژه های سرمایه گذاری، تشکیل شرکت های مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجاری، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه ای برخوردار است. الزام آور بو دن توافق های مقدماتی، یکی از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب می شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلی حقوق قرار دادها بر توافق های مقدماتی با مسایل جدی روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضای یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتی یکی ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه می توان میزان خسارات ناشی ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق های مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسی قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Abdolhosein Shiravi
چکیده [English]

The term “preliminary agreements” refer to those agreements such as a letter of intent, memorandum of understanding, contract to contract, contract to bargain, agreement to agree, which are concluded in expectation of a final contract. These preliminary agreements are becoming further important in the business life. This an issue whether a preliminary agreement is biding on the parties to it. This Article provides a general view of recognition and enforceability of various preliminary agreements in common Law with a reference to English and the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common law
  • Contracts Law
  • Deficient Agreements
  • Letter of Intent
  • Memorandum of Understanding
  • Preliminaly Agreements
  • Preliminaly Contracts
  • Protocol