اقرار تاجر ورشکسته

نویسنده

چکیده

اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید،باید بررسی شودکه آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز می تواند ناشی از عمل حقوقی یا ناشی ار مسئولیت مدنی باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگی بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

If a bankrupt make a confession, after his or her bankruptcy it must be considered that if such confession is effective.
The bankrupt may confess that the matter of confession has existed before his or her bankruptcy and its matter may be debt, goods or confess that the matter of confession has existed after his or her bankruptcy .The matter of it also may be debt or goods; in this case, if the matter of confession is debt. It cause may be legal act or civil responsibility.
In this Article, the effect of confession of bankrupt, in all cases, in accordance with legal principle of Iranian Law will be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankrupt
  • Confession
  • debt
  • Goods