نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر

نویسنده

چکیده

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی توانند طرف دعاوی ترافعی مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Taking into consideration the broad jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ), human rights have in several occasions been subject of cases before the Court. However, in a strict sense of the term the ICJ is not a court of human rights. This is because the Court under Article 34 of its Statute is to decide disputes between States. Moreover, it may give advisory opinions only on the questions that are brought to it by the authorized bodies specified in the United Nations Charter. Therefore, no individual, company, nongovernmental and even governmental organization has direct access to the Court.
This article presents a legal analysis of the World Court jurisprudence on human rights issues in brief. It argues that despite article 34, the Court in many instances played a crucial role in the development of the international law of human rights in the contemporary use of the term. In particular, the Court’s decisions on universal character of human rights worth mentioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Internationa Court of Justice
  • International Law
  • Permanent court of International Justice
  • United Nations Organization
  • Universal Court