جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللی بشر(آخرین دستاوردها)

نویسنده

چکیده

وجود اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادی آغاز می شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود می رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسی محسوب می شدو داخل در صلاحیت انحصاری مللت ها بود. حق برابری با اکثریت، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق برخورداری از تحصیلات با توجه به ویژگی های اقلیتی و...از جمله حقوقی است که برای کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهای دینی، اقلیت های زبانی اقلیت های نژادی و اقلیت تازه شناخته شده ملی تمامآ حقوق انحصاری خود را دارا هستند. مکانیزم های بین المللی اجرای قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت های بسیاری شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجرای قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن می تواند آ ینده ی حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللی بهتر تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Minorities such as ethnic, religious and linguistic are realities that have existed in most of the countries from last centuries. But the attention to the rights of this minorities starts just from first years of 20t1i century. Because before this time, the law of minorities was in the field of political issues and it was in exclusive independence of states.
Of course it is necessary to say that after United Nations, the law of minorities has been developed. The law of equality between majorities and minorities, the law of enjoyment from healthful environment, the law of enjoyment from eduction with minorities characters and etc are some of important rights of minorities. Moreover every kind of minorities has special law just for themselves. It means linguistic have some special rights that religious minorities don’t have them.
Nowaday attention to National minorities and rights is very important.
The role of league of Nations for implementation the law of minorities has been very complete in that time. This role has been changed and developed in United Nations times.
Of cours the role of European Union for protection of minorities in unbeatable and imitation from this method can guarantee law of minorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • All Minorities Rights
  • Exclusive Rights of Minorities
  • International Mechanizmes for Enforcement Rule of Rights of Minorities
  • Minority