وضعیت تغییر جنسیت

نویسنده

چکیده

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح می شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می شود که آ یا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت می شناسد ؟
بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The sex-change is one of the important subjects that give rise to unprecedented legal problems which one of them is the legality or illegality of this act.
Therefore, from one side, this question will be raised that, if any person has the right to change his or her gender or has not or in the specific circumstances and conditions has this right.
From the other sides, after the operation of transgender, the other question will be raised that, if such person has the right to correct his or her birth certificate, or in other words, dose the legislature recognizes the new gender and new name?
In this Article, the legality or illegality of sex- change, in accordance with legal principle of Iranian Law and Islamic
jurisprudence, has been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth certificate
  • Change
  • Gender
  • Illegality
  • legality
  • Name
  • Recognition
  • right