پولشویی، آثار و عکس العمل ها

نویسنده

چکیده

پولشوِِیی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق می شودکه در در آ مدهای نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده ای ر ا به همراه دارد.
علیرغم اقدامات، ویژه ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی ومنطقه ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهای لازم اقتصادی، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگاری شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد.
در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Money laundering is attributed to dishonest behaviours commited to show the proceeds of crimes legalized and to protect them of sizure and confiscation.
This phenomenon having so many degerous effects to society, has attracted the attention of criminologists, especially after expansion of transnational and international organized crimes.
The existing roles and laws in Iranian criminal law are not enough to combat money laundering. Consequently it is necessary to Iranian law make to pass proper laws to criminalize this behaviour and confiscate the proceeds laundered, as well as to punish the criminals. Simultaneous it is necessary for Iranian lawenforcers to have multilateral regional and international efforts to combat it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law organized crimes
  • money laundering
  • Proceeds of crimes