مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر

نویسنده

چکیده

یک نظام حکومتی بر بستر باورها و زمینه های ذهنی حکومت شوندگان شکل می گیرد. شکل گیری یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل می دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده برای رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحی حکومت زمانی از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته می شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتی باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معنای ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندی مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتی و عقلانی - قانونی را که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند مطرح می کند. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A state system is shaped on field of believes & governed people’s mental base. Constitution a state is forming on equation that its sides are the rulers & governed people. In this relation, governance need to use power & determine for getting its objects.
Dictation and interdictions of the state are obeyed by all people when they can believe its justification and to know this necessity to obey from it. Legitimacy by its entirely meaning is the governed people’s belief to justification of rulers. Max weber explain three kinds of dominancy of charisma, traditional, legall-mental, in classification of state legitimacy.
This article, in addition of evaluation about legitimacy, exposure the islamic theory in aspect of Shiite and Sunnite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government
  • Guardianship
  • Leadership
  • legitimacy
  • Lordship
  • power
  • Succession