مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی

نویسنده

چکیده

از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار بیان آن می باشد این است که رأی صادره حتی اگر با فتوای مرجع تقلید اصحاب دعوی و یا با نظر اجتهادی قاضی دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It is famous between jurists that issued of vote from judge who having the right qulification when it is revisionable and violation that disagreement discovery with real and final a wards judgment of lawful, or it could be known by way of final that issuer’s judge to perpetrate mistake and error or it be issued’s vote from lawful responsible out of the way, but if issued of not be violationable and it is true that if vote be five to judge and he disagreeing religious jurisprudence’s opinion with out above directions in spite of second idea famous judge coulden’t guash thd first vote but this essay attempt until to domonstrate violation and revision of ability of ability recently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court
  • Juridical Jugments
  • Juris Prudence
  • Revision
  • Violating