نظریه گفتگوی تمدن ها و حقوق بین الملل

نویسنده

چکیده

نظریه گفتگوی تمدن ها، نظریه ای سیاسی راجع به رو ابط بین المللی است که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت واقع شده است. دو محور سازنده این نظریه یعنی شناسایی تنوع فرهنگی و ضرو رت مدارا و بردباری بین تمدن ها،راه را برای گفتگوو تعامل بین تمدن ها و شکل گیری یک نظام جدید جهانی هموار می نماید. با امعان نظر درمنابع حقوق بین الملل از جمله معاهدات و نیز قطعنامه های سازمانهای بین المللی، این نظریه از ابعاد حقوقی نیز قابل مطالعه و بررسی است.
دو عنصر "تنوع فرهنگی " و "مدارا" از مفاهیمی هستند که در منابع حقوق بین الملل از آنها سخن رفته است و جنبه های حقوقی این نظریه را تشکیل می دهند. همچنین این نظریه در جهت تحقق مهم ترین هدف حقوق بین الملل که تأمین صلح وامنیت بین المللی مبتنی بر عدالت، مشارکت همگانی می باشد، طرح شده است. از جهت دیگر، طرح این نظریه در تقابل با نظریه "برخورد تمدن ها" بر اهمیت آن افزوده است. نظریه برخورد تمدن ها در تعارض با حقوق بین الملل موجود که مبتنی بر همکاری بین دولتها است می باشد و جهان را به سوی اعمال قدرت نظامی سازمان یافته ، گسترش خشونت وجنگ سوق می دهد.
گفتگوی تمدن ها زمینه دستیابی، تفاهم بر ارزشهای مشترک و جهانی ر ا فراهم می نماید. این ارزشها می تواند در اموری چون حقوق بشر، ارزشهای معنوی والهی بشریت, کاهش تنش واستقرار صلح جهانی شکل بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Theory of Dialogue among Civilizations is a political Theory but contains legal aspects. This Article considere this theory in framework of international law.
This theory based on two legal elements which have expressed in international instruments, such as the convents and Declarations.
There elements are following: cultural divecity and tolerance.
The Cultural Divercity declaration of unesco (2001), for instance, defines the cultural divercity as a common heritage of mankind.
The dialuge might not happen witout recogonation of cultures and civilizations, on the other hand, in absence of the tolerance, It will not possible to achive the understanding about common values. Morever, this theory concerns with International law by its purpose. To achive the International peace and co-operation in soleving of Global problems are the purpose of both The theory of dialoge of civilizations and international law. Thus this theory is Confirm with International law system. In addition, It is a competent means for objection to uniltraly of some states. As a result, It can be considered in benefit to mankind and International community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • culture Divercity
  • Dialogus of Civilizations
  • International Law
  • tolerance