نظارت دادگاههای ملی بر اجرای حقوق بین المللی

نویسنده

چکیده

عدم اجرای مقررات بین المللی توسط تابعان حقوق بین الملل یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکی از مکانیسم های مؤثر بر اعمال حقوق بین الملل، نظارت بر اجرای مقررات بین المللی است. در کنار نظار ت های بین المللی. نظارت ملی از جمله نقش دادگاههای ملی در این راستا قابل تأمل است.
اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله مؤسسه حقوق بین الملل بر نقش دادگاههای ملی تأکید زیادی نموده اند، لیکن به دلیل وجود موانع سیاسی و حقوقی متعدد تنها در خصوص تعهدات بین المللی افراد امکان چنین نظارتی برای آنها فراهم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nearly always, the first question asked about international law is, how can it be law if it cannot be enforced? One of effective the enforcement mechanism of international law is the supervision over application of international obligations. In the side of international supervision by international organizations, national supervision, specially, the role of national courts in the application of international law carries great promise for the enforcement of international norms.
Although the initiative taken by the Institut de Droit International to address the role of national courts, and to outline principles that would enhance judges willingness to apply international law is a very welcome one. Yet even the optimists would conced that there are several legal and political obstacles to reach that goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enforcement of International Law
  • Foreign Government
  • Individual
  • International Supervision
  • national courts
  • National Government