معامله خارج از حدود اختیارمدیر

نویسنده

چکیده

شخص حقوقی، چون دارای وجود اعتباری است تنها می تواند بوسیله شخص حقیقی، که مدیر نامیده می شود، عمل کندو حقی را استیفاء، یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی اویا بستگانش ویا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آ ن را به عهده گرفته است، معارض شود: مثلآ ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامی گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجاری شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعی بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی چنین معامله ای مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Acompany, because it is artificial entity, can only act by and through natural person who is called the director of company.
It is, of course, the duty of the director to act so as best to promote the interests of corporation but, in spite of this, may be a director place himself or herself in a position, in which there is a conflict between his or her duties to the company; and his or her personal interests or duties to others as for instance a director may receive a loan from the company or it may inter in to any guarantee of providing any security in connection with a loan made by any person to the director or he or she may misuse of commercial information or opportunity of the company or may be interested in a contract with it or may carries business competing with that of the company.
In this Article the legal sanction and consequence of such transaction has been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • company
  • consequence
  • Director
  • Legal
  • Sanction
  • transaction