انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

نویسنده

چکیده

در دهه 1980 شیوه های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلی تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندی می شوند. تجارت متقابل به معاملاتی اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد می شود تا علاوه بر تعهداتی که معمولا در قراردادهای صدورکالا و خدمات پذیرفته می شوند، تعهدات اضافی و متقابلی را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجاری ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آوری و دانش فنی این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش های قراردادی تجارت متقابل و عناصر اصلی هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمی به نقد و بررسی این رو ش های متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسی قرار می گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادی که تحت عنوان کلی تجارت متقابل دسته بندی می شوند، تبیین می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

“Countertrade” is a generic term developed in the 1980s to identify a range of barter-like transactions under which two sets of obligations on two opposing sides are legally linked to each other. Since the Islamic Republic of Iran has involved in these transactions especially for the development of oil and gas fields and such involvement has recently received a lot of attention in the media, this article tries to provide a better understudying of various mechanisms known as countertrade. This article briefly discuss different mechanisms of countertrade and tries to highlight their distinct feasters. Barter, counter-purchase, advanced- purchase, buy-back, offsets, swap, clearing arrangements, switch arrangements, exchange of debts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced- Purchase
  • Barter
  • Buy- Back
  • Clearing Arrangements
  • Counter- purchase
  • Exchange of Debts
  • Offsets
  • Swap
  • Switch Arrangements