فساد و حکومت ؛ علل و راهکارهای برون رفت

نویسنده

چکیده

این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تأثیر آن بر حکومت است. برای رسیدن به این سؤال، ابتدا، وارد ادبیات مفهومی شده و تعریف نسبتآ جامعی از فساد بویژه فساد سیاسی که منشأ اصلی مفاسد دیگر می تواند باشد- ارائه شده است. آن گاه به سطوح فساد پرداخته شده و فساد در سطح نهادها و به صورت فردی بررسی شده و فساد در میان مسؤولان و کارگزاران یک جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع فساد بحث بعدی است. همچنین در این مقاله علل ظهور و تعمیق فساد در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته و فساد در اسناد بین المللی نیز در بخش مستقلی مطرح شده است. نتیجه گیری و ارائه راهکارها پایان بخش این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article is to explain the role of corruption in societies and its effect on government. To answer this question, first we consider conceptual lierature, and present a relatively comprehensive definition of corruption, especially political corruption which is the basis of other corruptions, then consider the levels of corruptions, then corruption is considered organizationally and individually, and we study corruption among responsibles and agents in a society. The neut discussion is about kinds of corruptions. Also in this article, causes of appearance and deepening of corruptions on two levels, low and high, is considered, and in another part, corruption in international documents is studied. The article ends with conclusion and presenting instructions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bride
  • corruption
  • General sources
  • government
  • Governmental Power
  • Government of Rantir
  • Illegal profits
  • Structural Corruption
  • Systematic Corruption