احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها

نویسنده

چکیده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

It is a possibility that when the parties to a contract choose the law of a country as the applicable law, that law may reject such agreement and refer the contract to another law. It is generally accepted that in such a situation, the provisions of the law chosen, excluding rules relating to conflict of laws, should apply to the contract. However, some lawyers believe that the substantive provisions of the law chosen would apply in case of express choice of law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicable law
  • chosen law
  • freedom of contract
  • renvoi