بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی

نویسنده

چکیده

در طول بیست سال گذشته، نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگرن مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بین‌المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین‌المللی به تصویب آنستیرال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح گردید؛ سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت متن پیش‌نویسی تحت عنوان"قانون سازش تجاری ایران" که بر اساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During last two decades, the necessity of enactment of law regarding conciliation and mediation has been acknowledged by many legislators worldwide if settlement of disputes through conciliation is to be encouraged and developed. In 1998, the need for a uniform model law in respect of conciliation was recognized by UNCITRAL. As a result, UNCITRAL model law on International Commercial Conciliation was approved in 2002. In this article the content of this model law is discussed. Then the adoption of the model law in Iran is examined. Finally, a new version of the law to be proposed to be enacted in Iran is prepared based on the provisions of the UNCITRAL Model law and results of this research paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative dispute resolution
  • conciliation
  • international commercial conciliation
  • Mediation
  • UNCITRAL model law