بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار

نویسندگان

چکیده

با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی" اوراق اختیار معامله"، که یکی از م همترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه‌موردنیازبازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده،به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی ،فقهی این اوراق در قالب«قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Option contracts are one of the most important financial instruments which have been recently considered as a vehicle for management of risks and development of capital market. In Iran, the importance of option contracts is increasingly recognized in the capital market. In this article the legal aspects of option contracts will be examined. For this purpose the views of Islamic jurists and lawyers are reviewed in order to establish a basis for legitimacy and legality of option contracts in the Iranian legal system. Although in this article these views are examined, none of them are eventually accepted as a proper legal basis for option contract and thus a new approach has been adopted in this article for option contracts. This research could pave the way for the use of option contracts in Iran's stock exchange market

کلیدواژه‌ها [English]

  • derivative instrument
  • future contracts
  • option contracts
  • Stock exchange