بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه

نویسنده

چکیده

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص، مسأله «دوران بین نسخ و تخصیص» است. از آن‌جا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می‌گردد یا نسخ.
در این مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت‌های گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می‌شود که این نتایج به‌دست می‌آید: اولا، حقیقت نسخ در قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به‌دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ . تخصیص، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه بر خلاف احکام الهی، نسخ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Among the significant issues relating to interpretation of laws is whether a later law will abrogate an earlier one or just qualify it. As it seems that disagreement exists between the meaning of a general and a specific law, it should be discussed whether the specific law qualify the general one will be examined. Finally, we will conclude that in these cases priority should be given to the specific law in both Islamic law and statutes. This article also concludes that there is a difference between the concept of abrogation in the Islamic law, when an earlier law is specific and the later one is one is general, the solution is abrogation

کلیدواژه‌ها [English]

  • abrogation
  • general law
  • Islamic Law
  • specific law
  • statutes