منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام

نویسندگان

چکیده

در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتاب‌های فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریه‌پردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد.
ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد و بویژه در بخش هایی نظیر حقوق اداری به مفهوم جدید که در گذشته برای فقها مطرح نبوده است می‌توان انتظار داشت که تاکید بر ضرورت روشن کردن احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد.
از میان قواعد عمومی فقهی نیز اصل مصلحت را می‌توان به مثابه روحی در کالبد حقوق عمومی از دیدگاه اسلام به شمار آورد و دقت در تعیین و حفظ مرزهای مصلحت مردم و نظام و جلوگیری از بروز تقابل میان آن‌ها یکی از چالش‌های اساسی حقوق عمومی در اسلام محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In response to the needs arisen after the establishment of the Islamic state to derive the principles of public law from jurisprudence, it is necessary to review and determine the subjects required theoretical analysis and put them at the disposal of researchers.
Entering into such fields requires the knowledge of how to derive laws from four main branches of Islamic resources and comparative studies of viewpoints of Islamic jurists. From them, the consensus of jurists should be in particular taken into account specially in respect of administrative law which is a new are of law and has no jurisprudence background. Thus, for the purpose of public law, the consensus of jurists, reasoning, and custom should be considered along with Holy Koran and Sunnah.
Among the principles of jurisprudence, the expediency is the main principle in publish law from the Islamic point of view and public law in Islam tries to avoid any conflict between the interest of people and the government

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expediency
  • Guardianship
  • Justice
  • legitimacy
  • principles jurisprudence.
  • Public law