بررسی علم قاضی در فقه و قانون

نویسنده

چکیده

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق‌الله و حق‌الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The judge’s knowledge is one of the evidences by which a crime may be proved and that it may take precedence over others. In this article, the arguments in favor of those who believe that a sentence can be based on the judge’s knowledge will be discussed and the arguments of opponents will be reviewed. The arguments in favor of judge’s knowledge will then be supported without any difference between the Allah rights and people rights. Our support and argument is based upon the consensus of jurists, priority of knowledge to evidences and other Islamic texts which require judges to sentence according to real facts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • jurisprudence
  • knowledge of Judge
  • law