دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین‌الملل خصوصی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

چکیده

امروزه ارتباطات بین‌المللی بسیار گسترش یافته و در نتیجه دعاوی بین‌الملل خصوصی نیز افزایش یافته است. در بیش‌تر مصادیق حقوق مالکیت معنوی، بدلیل طبیعت خاص آنها که موجب سیّار بودن حقوق مذکور می‌گردد، امکان بروز دعاوی بین‌الملل خصوصی، بسیار زیاد است. در اینگونه دعاوی به دلیل ‌ویژگی‌های خاص موضوعات حقوق مالکیت معنوی و دخالت عوامل فراملّی، بعضاً وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای ایجاد می‌گردد. به ویژه با پیدایش و توسعه اینترنت که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت معنوی دارد، دعاوی بین‌الملل خصوصی نیز در حوزه حقوق مالکیت معنوی نه تنها افزایش یافته، بلکه با پیچیدگی‌های زیادی نیز توأم گردیده، به نحوی که حل آنها با موانع زیادی روبرو گردیده است. اگرچه در دعاوی مذکور، سعی می‌گردد، از روش‌های جایگزین نیز استفاده شود، اما روش‌های قضایی هنوز نقش عمده‌ای را در حل و فصل این دعاوی ایفا می‌کنند. استفاده از روش‌های مذکور در مورد اختلافات بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی، خود با موانع و پیچیدگی‌های زیادی روبرو است، از آن جمله تشخیص دادگاه صالح، قانون صالح و نحوه اجرای آرای صادره. در این مقاله ضمن آشنایی با موانع حل دعاوی مذکور، شیوه توسل به مراجع ملّی و مسایل پیرامون آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As intellectual property rights of individuals and companies could be violated in other countries, the settlement of such disputes is an important subject in international private law. Apart from the complexity inherent in such disputes, the development of internet creates more opportunities for abuse of intellectual property rights. As a result, more attention has been paid to settlement of intellectual property disputes in private international relations. Such disputes could be settled through national courts or by using non-judicial mechanisms such as alternative disputes resolutions (ADR). The use of national courts in settling intellectual property disputes crates certain difficulties regarding the jurisdiction and enforcement of foreign judgments. In this article, the difficulties of settlement of intellectual property disputes through national courts will be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disputes
  • Intellectual Property
  • national courts
  • private international relations
  • settlement