بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

چکیده

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی‌ماند. این سند به دو گونه می‌تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می‌گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می‌شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می‌گردد. هم‌چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش‌های رمزگذاری سند توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Electronic Commerce Law of Iran clearly provides that electronic commercial instruments are acceptable. Such electronic instruments can be created and transferred in two ways. First, the original document is electronically created and then transferred. Second, the document is created on a paper base, an electronic image of which is produced and transferred. The sending of a document through an electronic means and its taking over occurs when a person takes the control of the document. In order to ensure that the document is safely transferred and no changes have been made to the document, it is recommended to use encryption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • control of e-document
  • Electronic commercial instruments
  • endorsement
  • taking over of an instrument