جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 پژوهش‌گر مؤسسه حقوق تطبیقی

چکیده

در یک نگاه سطحی چنین به نظر می‌رسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش‌تر تأمین می‌نماید. حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری فی نفسه با حقوق رقابت در تعارض نبوده و در واقع سوء استفاده صاحبان این حقوق در اعمال آن مخل رقابت است. بنابراین کنترل و نظارت حقوق عمومی بر حقوق انحصاری افراد به منظور حفظ و اجرای مقررات رقابتی ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relevance of competition law to industrial property agreements

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Mohammad Mirshamsi 2
چکیده [English]

At a superficial level it seems that owning a monopolistic right is in contrast with competitiveness of the market, and exercising this right will prevent the free trade from being competitive. But the truth is that the existence of monopoly is not always a violation of competition law to be harmful to the trade, quite the reverse, in some cases it interacts with principles of competition law, the combination of which may ensure the interest in trade and economy and eventually social welfare. Monopolistic intellectual property rights per se do not violate competition law. What makes these rights an obstruction of competition is the misuse of exercising them by their owners. Therefore the control and surveillance of monopolistic rights of individuals by public laws seems to be necessary in order to preserve competition laws and put them into practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assignment agreement
  • Competition law
  • Industrial property license agreement
  • Intellectual Property Rights