اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

از مهم‌ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده، موضوع اجرا و یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؛ تا آنجا که اظهار نظرهای کاملا متفاوتی در این موضوع ارایه شده است. در یک تقسیم بندی کلّی، می‌ توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: مشهور فقهای امامیه قایل به جواز اقام? حدود، گروهی قایل به تعطیل آن و برخی در حکم دادن توقف کرده‌اند. بر اساس نتیجه‌ای که از بررسی این نظرات به دست آمده، می‌توان چنین اظهار کرد که حکم اوّلی در این موضوع، جواز اقام? حدود است که در عصر غیبت، توسط فقیه جامع شرایط افتا، اجرا می‌گردد؛ امّا اگر اقام? برخی حدود با کیفیت ویژ? آن در برهه‌ای از زمان موجب تنفّر افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of the hudod punishments during the cccultation age: principles and challenges

نویسندگان [English]

  • Mohammadrasool Ahangaran 1
  • Mostafa Masoodian 2
چکیده [English]

One of the most important issues in the occultation age that has been discussed by Islamic jurists is whether the implementation of Hudod punishment is allowed during the occultation age of infallible Imam or not. The jurists have different opinions about this issue that we could generally categorize such opinions into three groups. the majority of jurists believe in the permissibility of performance of punishments; some believe in impossibility; and some others refrain from expressly saying yes or no. As a conclusion that is reached by examining these opinions, it can be declared that as a principle the implementation Hudod is permitted if they are enforced by a fully qualified jurist during the occultation age of infallible Imam. But if the performance of some punishments in certain circumstances would cause some hate among public opinions about Islam and its rules, and consequently would result in the weakness of religion basis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cccultation age
  • Fully qualified jurisprudent
  • Hudod
  • Religions punishment