ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگی‌هایی متفاوت می‌شود. کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچه‌ها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهول‌المالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و. . . .
سؤالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخ‌گویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان می‌دهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شده‌اند. بنابراین باید به این سؤال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است.
معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه می‌شود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت می‌گردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Anfal determinant criterion and its proportion with other titles of public ownership

نویسندگان [English]

  • Mohammad Habibi 1
  • Majid Najjarzade Hanjani 2
چکیده [English]

Anfal is a general and pervasive term which includes extensive range of properties with different characteristics. Mountains-forests-pastures-waste lands- seas and lakes-mines-oil and gas-animal resource(aquatic or non aquatic)- heritages without heir-booty and ….
The question that this article is intended to find complete answer is “what is the special characteristic of Anfal that distinguish them from other properties? what is the determinant criterion of Anfal?”
Answering to this question is dependant to explaining the ratio between Anfal and other titles of public ownership. Because pay attention to instances of other titles of public ownership illustrate some instances of Anfal has described as other public properties.
In this research after studying lexical and idiomatic meaning of Anfal we will analyze submitted definitions and then demonstrate that determinant criterion of Anfal is “lack of special owner” and then present comprehensive definition of Anfal. In this way we prove that proportion between Anfal and public properties is match and other titles of public ownership are subset of Anfal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anfal
  • common ownership
  • Properties
  • Public