قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره‌برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است.
هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص‌‌هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می‌توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد‌های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار‌ها وملاک‌‌ها را برای شناخت این قرارداد‌ها در حقوق ایران، می‌توان پذیرفت؟
در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد‌ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد‌های دولت، به رسمیت شناخته نمی‌شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است.
در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می‌شود و آنگاه شاخص‌‌های قرارداد دولتی در ایران بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

public contracts in Iran law: The survey of specifications

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Araqi 1
  • Mohammad Habibzadeh 2
چکیده [English]

The kind of contracts of government and public organisations that relates public affaires, That named public or administrative contracts , are very important to fulfil legal duties of government, and Public Contracts are new forms of providing public welfare, And Management of public services, that are based on consenting instead of being authoritarian, but had been studied less in iran law because of some reasons.
Due attention to necessity of this kind of contracts, The purpose of this article is considering what indicators are in Iranian legal system to recognize administrative contracts. So must be answered these questions: Are administrative contracts properly definited ? What specific indicators are acceptable for administrative and public contracts in Iranian law ? In Iranian law, These contracts are not recognized and identificated perfectly from other government contracts.
I study this research in three chapters, in first, definition secondly, history, importance and in third chapter specifications of administrative (or public contracts) in Iran legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative contract
  • Contract
  • Government or public contract
  • Iranian Law.
  • specification of administrative contract