تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می‌شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس‌های حقوقی مورد استفاده در تجارت است.
پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه‌ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد.
پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Nature of E-Money

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abdipoor
چکیده [English]

Electronic money that defined as stored-value on an electronic device and at present time is last phase of gradual evolution of money, is described as process of immaterialization and being invisibility of money. It is new phenomenon that in economic view has potential for play the roles of money and its functions. For analysis of legal nature of this phenomenon two approaches can be adopted. First approach is to analyse nature of e-money as kind of money. Second approach is to analyse nature of e-money in viewpoint of not monetary theories and to describe it in form of legal institute that used in commerce. E-money is whatever is a payment system and variety of viewpoints arise from their differences in description and analysis of process of operation of this payment system. Our research is based on this theory that e-money according to its issuers and its acceptor and quality of its issue process and circulation has different legal nature and effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-money
  • legal nature.
  • means of payment
  • monetary instruments
  • Money